پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-تعرفه خدمات ترجمه نادیت

عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به انگلیسی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
انگلیسی به فارسی ۸,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان
عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به عربی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۰۰۰ تومان
عربی به فارسی ۱۲,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به فرانسه ۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
فرانسه به فارسی ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
عالی خوب مطلوب (ویژه دانشجویی)
فارسی به آلمانی ۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
آلمانی به فارسی ۱۸,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان
تعداد صفحات تعداد کلمات زمان تحویل
۱ تا ۹ صفحه ۱ تا ۲,۲۵۰ کلمه ۱ تا ۲ روز
۱۰ تا ۲۵ صفحه ۲,۲۵۱ تا ۶,۲۵۰ کلمه ۲ تا ۴ روز
۲۶ تا ۵۰ صفحه ۶,۲۵۱ تا ۱۲,۵۰۰ کلمه ۴ تا ۶ روز
۵۱ تا ۱۰۰ صفحه ۱۲,۵۰۱ تا ۲۵,۰۰۰ کلمه ۶ تا ۱۰ روز
۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه ۲۵,۰۰۱ تا ۵۰,۰۰۰ کلمه ۱۰ تا ۱۵ روز
۲۰۱ تا ۵۰۰ صفحه ۵۰,۰۰۱ تا ۱۲۵,۰۰۰ کلمه ۱۵ تا ۳۰ روز