پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-خدمات ترجمه نادیت

ترجمه متن
text
ترجمه دانشگاهی
uni
ترجمه اداری ، تجاری
busi
ترجمه محتوای وب سایت
site
ترجمه کتاب
book
ترجمه نرم افزار و چند رسانه ای
media