نادیت: گسترش دانش و آگاهی پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-خدمات ترجمه نادیت

0
ردیف عنوان تعداد قیمت واحد قیمت کل امتیاز کل امکانات
جمع کل 0 0
تکمیل فرآیند خرید
ترجمه متن
text
ترجمه دانشگاهی
uni
ترجمه اداری ، تجاری
busi
ترجمه محتوای وب سایت
site
ترجمه کتاب
book
ترجمه نرم افزار و چند رسانه ای
media