پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-

چکونه مواد غذایی سالم تری در نزدیکی محل زندگی خود تولید کنیم

امروزه تامین مواد غذایی هفت و نیم میلیارد نفر جمعیت جهان، به شیوه کشاورزی سنتی و اجدادی امکان پذیر نیست و بدون استفاده از فناوری های نوین، تامین نیاز جوامع غیرممکن است. در این مطلب می بینیم که چگونه دانشمندان و مهندسان از سراسر اروپا به کمک کشاورزان و صنعت مواد غذایی آمده اند.