پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-پایان سفر سولار ایمپالس با فرود در ابوظبی

admin وحید نجاران
پایان سفر سولار ایمپالس با فرود در ابوظبی

سولار ایمپالس با فرود در ابوظبی که سفر خود را سال گذشته از آن آغاز کرده بود موفق شده است اولین هواپیمای خورشیدی در جهان شود که دور زمین می گردد.

سولار ایمپالس گردشگری