پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-تصمیم بانک‌های کشور برای کاهش سود سپرده از ۱۸ به ۱۵ درصد تایید شد

admin وحید نجاران
تصمیم بانک‌های کشور برای کاهش سود سپرده از ۱۸ به ۱۵ درصد تایید شد

این بار کاهش سود سپرده ها به تقاضای خود بانک ها و سپس تایید آن توسط شورای پول اعتبار صورت گرفته بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که شورای پول و اعتبار، تصمیم بانک ها برای کاهش سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد را تایید کرده است. بر اساس تاییدیه شورای پول و اعتبار در ایران، سود علی الحساب سپرده بانکی و سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی هم حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است.

بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که شورای پول و اعتبار، تصمیم بانک ها برای کاهش سود سپرده بانکی از ۱۸ به ۱۵ درصد را تایید کرده است.
بر اساس تاییدیه شورای پول و اعتبار در ایران، سود علی الحساب سپرده بانکی و سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی هم حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است.
با تایید مصوبه بانک ها توسط شورای عالی پول و اعتبار، نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی برای سپرده های یک ساله به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یافته است.
مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۶تیرماه (یک هفته دیگر) اجرایی می شود.
شورای پول و اعتبار یکی از نهادهای عمده سیاستگذاری پولی و مالی در ایران محسوب می شود که ریاست آن بر عهده رئیس کل بانک مرکزی ایران است و بر اساس قوانین ایران می تواند درباره سیاست های کلی پولی و بانکی تصمیم گیری و بر آن نظارت کند. این شورا در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، منحل شده بود.
در سال های پیش هم شورای پول و اعتبار چندین بار نرخ سود تسهیلات را کاهش داده بود اما بانک ها از آن تبعیت کاملی نکرده بودند اما این بار کاهش سود سپرده ها به تقاضای خود بانک ها و سپس تایید آن توسط شورای پول اعتبار صورت گرفته است. قاعدتا انتظار این است که بانک ها به پیشنهاد خود عمل کنند.
دلیل کاهش سود بانکی، متناسب شدن فاصله نرخ سود و تورم عنوان شده است.

سود بانکی بانک مرکزی اقتصاد