پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-صد دانه یاقوت;پخت رب یا ترشی اناردر شمال کشور

admin وحید نجاران
صد دانه یاقوت;پخت رب یا ترشی اناردر شمال کشور

روستای پیته نو در استان مازندران در به‌شهر و در چهل کیلومتری جاده گلوگاه-دامغان قرار دارد. با شروع فصل پاییز و برداشت انارهای ترش و شیرین، پخت رب یا ترشی انار هم در شمال ایران شروع می‌شود. زنان روستایی ابتدا ا‌نار‌هایی را که در حاشیه جنگل به صورت خودرو می‌رویند، با چوبی بلند به نام تیلا که نوک آن شبیه عدد هشت فارسی می‌باشد می‌چینند.

روستای پیته نو در استان مازندران در به‌شهر و در چهل کیلومتری جاده گلوگاه-دامغان قرار دارد. با شروع فصل پاییز و برداشت انارهای ترش و شیرین، پخت رب یا ترشی انار هم در شمال ایران شروع می‌شود. زنان روستایی ابتدا ا‌نار‌هایی را که در حاشیه جنگل به صورت خودرو می‌رویند، با چوبی بلند به نام تیلا که نوک آن شبیه عدد هشت فارسی می‌باشد می‌چینند.
زنان روستایی ابتدا ا‌نار‌هایی را که در حاشیه جنگل به صورت خودرو می‌رویند، با چوبی بلند به نام تیلا که نوک آن شبیه عدد هشت فارسی می باشد می‌چینند.

تولید رب یا ترشی انار

زنان روستایی ابتدا ا‌نار‌هایی را که در حاشیه جنگل به صورت خودرو می‌رویند، با چوبی بلند به نام تیلا که نوک آن شبیه عدد هشت فارسی می‌باشد می‌چینند.

تولید رب یا ترشی انار

زنان روستایی ابتدا ا‌نار‌هایی را که در حاشیه جنگل به صورت خودرو می‌رویند، با چوبی بلند به نام تیلا که نوک آن شبیه عدد هشت فارسی می‌باشد می‌چینند.

تولید رب یا ترشی انار

بعد آن را دان می‌کنند که به این کار به زبان مازندرانی اِنارتوکِنی می‌گویند.

تولید رب یا ترشی انار

بعد آن را دان می‌کنند که به این کار به زبان مازندرانی اِنارتوکِنی می‌گویند.

تولید رب یا ترشی انار

بعد آن را دان می‌کنند که به این کار به زبان مازندرانی اِنارتوکِنی می‌گویند.

تولید رب یا ترشی انار

بعد آن را دان می‌کنند که به این کار به زبان مازندرانی اِنارتوکِنی می‌گویند.

تولید رب یا ترشی انار

سپس دانه‌های انار را در یه دیگ یا تشت بزرگ به صورت غرق‌آبی می‌شورند. با این شیوه پوست‌های ریز انار روب آب می‌آید و می‌شود آن را جدا کرد. در غیر این صورت ترشی انار تلخ و نامرغوب می‌شود.

تولید رب یا ترشی انار

بعد ازشستن، همه دانه‌ها را در دیگ بزرگ می‌ریزیم و آبش را آنقدر می‌گیرند که تخم انار بماند. بعد آب انار را از صافی رد می‌کنند و تفاله ها خارج می‌شود.

تولید رب یا ترشی انار

سپس آب انار خالص رو تو یک دیگ می‌ریزند و زیرش آتش روشن می‌‍‌‌‌‌کنند.

تولید رب یا ترشی انار

سپس آب انار خالص رو تو یک دیگ می‌ریزند و زیرش آتش روشن می‌کنند.

تولید رب یا ترشی انار

یواش یواش رنگ آب انار تغییر کرده و تبخیر شده و به صورت ترشی انار نهایی و غلیظ در می‌آید.

تولید رب یا ترشی انار

یواش یواش رنگ آب انار تغییر کرده و تبخیر شده و به صورت ترشی انار نهایی و غلیظ در می‌آید.

تولید رب یا ترشی انار
رب انار ترشی انار خانواده آشپزی و تغذیه خواندنی ها