پایگاه گسترش دانش و آگاهی

نادیت-ارتباط با نادیت

در صورتی که عضو سایت هستید و به سایت وارد شده اید، با کلیک روی صندوق پیام روبرو می توانید با استفاده از سرویس صندوق پیام، با ما در ارتباط مستقیم باشید و پاسخ خود را از طریق این سرویس پیگیری نمایید.

از اینکه با انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود در ارتباط با عملکرد سایت و مسئولین، کیفیت محتوا و نحوه ارائه خدمات ما را در ارتقاء سطح کیفی و کمی نادیت یاری می رسانید، سپاسگزاریم.